Podmínky přihlášení:
Přihlášku do soutěže může podat kterýkoliv účastník výstavby (investor, dodavatel, projektant, majitel objektu), přičemž přihlašující musí doložit souhlas, popřípadě písemné vyjádření vlastníka stavby. Do soutěže mohou být přihlášena pouze díla realizovaná na území Moravskoslezského kraje, která byla uvedena do provozu rozhodnutím stavebního úřadu v průběhu roku 2020 a 2021. Do 15. 3. 2022 je nutno zaslat přihlášku (je možno elektronicky) a uhradit účastnický poplatek. Projektovou dokumentaci spolu s přihláškou a ostatními náležitostmi uvedenými níže je nutno dodat do 22. 3. 2022 v tištěné podobě.

Účastnický poplatek za přihlášení jednoho stavebního díla do soutěže je stanoven na 10 000 Kč + 21% DPH, u kategorie rodinné domy 3 000 Kč + 21% DPH. Tento poplatek bude použit k pokrytí nákladů spojených s organizací soutěže a je proto nevratný. Musí být uhrazen do 16. 3. 2022, a to na bankovní účet agentury PULARY s.r.o.: 150993968/0600. Podnikatelské subjekty uvádějí jako variabilní symbol IČ společnosti, ostatní subjekty datum odeslání platby. Na tuto částku Vám bude vystaven řádný daňový doklad.

Přihlášku a veškeré podklady dle propozic soutěže doručte osobně nebo zašlete na adresu:

Pulary s.r.o., STAVBA MSK 2021
Michálkovická 1229/159
710 00 Slezská Ostrava

Po-Pá: 8:00 – 16:00


popřípadě přihlášku možno zaslat na e-mail info@stavbamsk.cz, terezaspirkova@pulary.cz

Termín podání přihlášky – do 15. 3. 2022.

 

Elektronický formulář přihlášení do soutěže Stavba roku MSK 2021

Tento formulář nenahrazuje materiály, které je nutné dodat na adresu pořadatele soutěže viz. níže.


  Účastníci výstavby


  Podáním vyplněné přihlášky prohlašuji, že:

 • osoby uvedené v přihlášce jsou uvedeny správně
 • dávám souhlas s podmínkami soutěže
 • souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v dokumentaci soutěže a jejich archivováním pro potřeby soutěže
 • podání přihlášky do soutěže neporušuje autorská či jiná práva třetích osob.


 • Organizátor soutěže nenese odpovědnost za poskytnuté údaje v přihlášce dodané přihlašovatelem.

   

  Obsah přihlášky

  1. řádně vyplněná přihláška, doklad o zaplacení prezentačního poplatku, fotokopie pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, kterým bylo povoleno užívání stavby přihlášené do soutěže a písemný souhlas vlastníka stavby
  2. charakteristika stavby (textová část)
   1. základní údaje stavby (název, místo, účastníci výstavby, obestavený prostor, lhůty výstavby, investiční náklady, zastavěná plocha)
   2. stručný popis stavby (použité technologie a materiály, přehled stavebních objektů a provozních souborů)
   3. ukazatel nákladů na měrnou jednotku hlavního objektu na m2 nebo m3
   4. upozornění na zvláštní přednosti stavby
  3. prezentační část
   1. výkresová dokumentace (dle charakteru stavby), situace, charakteristické pohledy, půdorysy a řezy, případně vizualizace 3D (pokud byla zpracována)
   2. fotografická dokumentace formát minimálně 18×24 cm – min. 6 ks fotografií na nosiči CD + 6 ks v tištěné podobě!

  Grafické a textové materiály budou vyhlašovatelem soutěže použity k jednotné prezentaci staveb a jsou nevratné.

  Partneři soutěže


  Generální partner

  Aktuality

  Poděkování mediálnímu partnerovi

  Děkujeme našemu mediálnímu partnerovi MISE – MEDIA za další propagaci naší soutěže v květnovém vydání časopisu STŘECHY-FASÁDY-IZOLACE.

  Reportáž České televize Ostrava

  Opětovně děkujeme České televizi, televiznímu studiu Ostrava za další díl reportáže o soutěži „Stavba Moravskoslezského kraje“ v pořadu Týden v

  Počet přihlášených staveb

  Do letošního ročníku naší soutěže STAVBA MSK 2021 se přihlásilo celkem 46 staveb v jednotlivých kategoriích.

  1