Přihláška

Podmínky přihlášení:
Přihlášku do soutěže může podat kterýkoliv účastník výstavby (investor, dodavatel, projektant, majitel objektu), přičemž přihlašující musí doložit souhlas, popřípadě písemné vyjádření vlastníka stavby. Do soutěže mohou být přihlášena pouze díla realizovaná na území Moravskoslezského kraje, která byla uvedena do provozu rozhodnutím stavebního úřadu v průběhu roku 2022 a 2023. Do 15. 3. 2024 je nutno zaslat přihlášku (je možno elektronicky) a uhradit účastnický poplatek. Projektovou dokumentaci spolu s přihláškou a ostatními náležitostmi uvedenými níže je nutno dodat do 22. 3. 2024 v tištěné nebo elektronické podobě.

Účastnický poplatek za přihlášení jednoho stavebního díla do soutěže je stanoven na 10 000 Kč + 21% DPH, u kategorie rodinné domy 3 000 Kč + 21% DPH. Tento poplatek bude použit k pokrytí nákladů spojených s organizací soutěže a je proto nevratný. Musí být uhrazen do 16. 3. 2024, a to na bankovní účet agentury PULARY s.r.o.: 150993968/0600. Podnikatelské subjekty uvádějí jako variabilní symbol IČ společnosti, ostatní subjekty datum odeslání platby. Na tuto částku Vám bude vystaven řádný daňový doklad.

Přihláška ke stažení.

Přihlášku a veškeré podklady dle propozic soutěže doručte osobně nebo zašlete na adresu:

Pulary s.r.o., STAVBA MSK 2023
Michálkovická 1229/159
710 00 Slezská Ostrava

Po-Pá: 8:00 – 16:00

Elektronicky zpracované podklady dle propozic zasílejte na email: terezaspirkova@pulary.cz

Termín podání přihlášky – do 15. 3. 2024.

Obsah přihlášky

 1. řádně vyplněná přihláška, doklad o zaplacení prezentačního poplatku, fotokopie pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, kterým bylo povoleno užívání stavby přihlášené do soutěže a písemný souhlas vlastníka stavby
 2. charakteristika stavby (textová část)
  1. základní údaje stavby (název, místo, účastníci výstavby, obestavený prostor, lhůty výstavby, investiční náklady, zastavěná plocha)
  2. stručný popis stavby (použité technologie a materiály, přehled stavebních objektů a provozních souborů)
  3. ukazatel nákladů na měrnou jednotku hlavního objektu na m2 nebo m3
  4. upozornění na zvláštní přednosti stavby
 3. prezentační část
  1. výkresová dokumentace (dle charakteru stavby), situace, charakteristické pohledy, půdorysy a řezy, případně vizualizace 3D (pokud byla zpracována)
  2. fotografická dokumentace formát minimálně 18×24 cm – min. 6 ks fotografií, pokud disponujete dronovými záběry přihlášené stavby, uvítáme je

Grafické a textové materiály budou vyhlašovatelem soutěže použity k jednotné prezentaci staveb a jsou nevratné.

 

  Přihlašovatel

  Účastníci výstavby


  Podáním vyplněné přihlášky prohlašuji, že:

  - osoby uvedené v přihlášce jsou uvedeny správně
  - dávám souhlas s podmínkami soutěže
  - souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v dokumentaci soutěže a jejich archivováním pro potřeby soutěže
  - podání přihlášky do soutěže neporušuje autorská či jiná práva třetích osob.
  - jsem informoval osoby uvedené v přihlášce o účasti v soutěži

  Organizátor soutěže nenese odpovědnost za správnost údajů a poskytnuté informace!

  Generální partner soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje
  Generální partner
  Generální partner soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje
  Hlavní partner
  Generální partner soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje
  Hlavní partner
  Partner soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje